VOETATELIER

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen VOETATELIER en een cliënt waarop VOETATELIER deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen

VOETATELIER zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. VOETATELIER zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Hygiëne

Persoonlijke hygiëne is bij VOETATELIER erg belangrijk. Daarom wordt bij VOETATELIER gewerkt volgens vastgestelde richtlijnen van de branche organisatie ´Provoet’. Zo worden bijvoorbeeld bij iedere cliënt nieuwe wegwerp artikelen gebruikt en gedesinfecteerde instrumenten. Alle gebruikte instrumenten worden na iedere werkdag in de ultrasoon gereinigd en daarna gedesinfecteerd.

Graag verzoek ik u om voor de behandeling uw voeten te wassen en eventuele nagellak te verwijderen. ( om extra kosten te voorkomen).

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan VOETATELIER melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag VOETATELIER het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag VOETATELIER de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

VOETATELIER moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Tarieven

VOETATELIER vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. VOETATELIER vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 1. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.

In bijzondere gevallen, in overleg met VOETATELIER kan de rekening per bank worden betaald. In dat geval worden administratiekosten a € 2,50 in rekening gebracht.

Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet VOETATELIER vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan VOETATELIER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

VOETATELIER noteert de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. VOETATELIER behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. VOETATELIER zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Aansprakelijkheid

VOETATELIER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat VOETATELIER is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

 1. Garantie

VOETATELIER geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door VOETATELIER geadviseerde heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Beschadiging & diefstal

VOETATELIER heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. VOETATELIER meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan VOETATELIER.

VOETATELIER moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien VOETATELIER en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden. www.degeschillencommissie.nl

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort tijdens een behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft VOETATELIER het recht de cliënt de toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen VOETATELIER en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar.